3/10/59 ประกาศ...รับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรกิจการบิน
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
         Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
         
Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา มคอ.3
 

การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2559

14/9/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 
จัดกิจกรรมไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 1/2560

14/9/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนว
ณ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 

8/9/60

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนว
ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

6/9/60

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter


 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน เลขที่ 66/156 สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th