28/10/57 ประกาศอบรม Toeic
  28/10/57 ใบสมัครอบรมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ Toeic
  16/11/56 โหลดแบบฟอร์ม (วีซ่า) และ (ใบตรวจสุขภาพ) สำหรับนักศึกษาที่ไปจีน 4 ปี
  25/09/56 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2
เรื่อง 'การปรับตัวของระบบการศึกษาไทยภายหลังการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน' ในวันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2557
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
               Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
        
       Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  19/06/56ใบสมัครเข้าร่วมโครงการจีน หลักสูตร 4 ปี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2556
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
 
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา
Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา
มคอ.3

 


ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้นำนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน เดินทางไปประเทศฟิลิปปินส

18/11/57

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้ออกบูทประชาสัมพันธ์
การศึกษาสาขาธุรกิจการบิน

18/11/57

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้น ให้กับนักศึกษาประเทศฟิลิปปินส์

17/11/57

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
นำนักศึกษาไทยไปส่งเพื่อแลกเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรม

16/11/57

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน www.huahin.dusit.ac.th