16/11/56 โหลดแบบฟอร์ม (วีซ่า) และ (ใบตรวจสุขภาพ) สำหรับนักศึกษาที่ไปจีน 4 ปี
  25/09/56 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2
เรื่อง 'การปรับตัวของระบบการศึกษาไทยภายหลังการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน' ในวันเสาร์ที่ 25 ม.ค. 2557
  04/09/56 Download สมรรถนะของบุคลากรสวนดุสิต
               Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
        
       Download พฤติกรรมการปฏิบัติราชการสายวิชาการ
  19/06/56ใบสมัครเข้าร่วมโครงการจีน หลักสูตร 4 ปี ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2556
  แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต
  สำหรับผู้ใช้บัณฑิต
  สำหรับบัณฑิต
  19/06/55 ใบสมัครอบรมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC
  อบรม ใบสมัครอบรมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC
 
  รายงานผลการดำเนินงานรายวิชา
Template มคอ.5
ตัวอย่าง มคอ.5
แนวการสอนรายละเอียดวิชา
มคอ.3

 


ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
(Intensive Course) กลุ่ม 7  

15-18/10/57

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ได้ดำเนินการตรวจร่างกาย
นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557
 

15/10/57

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
(Intensive Course) กลุ่ม 6

12-15/10/57

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
จัดอบรมเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
(Intensive Course) กลุ่ม 5

9-12/10/57

กิจกรรมทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าชม
free hit counter
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน www.huahin.dusit.ac.th